Chart.YAxe (gb.chart)

Property Read YAxe As _CYAxe