XmlWriter.OutputStream (gb.xml)

Property OutputStream As Stream