comp • gb.gtk • border • slashstyle

Border.SlashStyle (gb.gtk)

Property SlashStyle As Integer