comp • gb.gtk3 • border • slashstyle

Border.SlashStyle (gb.gtk3)

Property SlashStyle As Integer