comp • gb.xml.html • xmlelement • children

XmlNode.Children (gb.xml)

Property Read Children As XmlNode[]

A synonym for the ChildNodes property.