comp • gb.dbus.trayicon • trayicon • name

TrayIcon.Name (gb.dbus.trayicon)

Property Name As String

Return or set the TrayIcon name.