comp • gb.poppler • rectf • bottom

RectF.Bottom (gb.poppler)

Property Bottom As Float